Musikkutvalget

Retningslinjer Musikkutvalget, Byåsen sangkor

Oppdatert 13.11.2017

Musikkutvalgets (MU) arbeid skal bygge opp under korets formål som er nedfelt i vedtektene: Å skape interesse, kunnskap og ferdigheter innen korsang, samt søke å holde en sanglig høy kvalitet, slik at korsangen gir glede og kunstneriske opplevelser til korets medlemmer, områdets og byens innbyggere.

  • Dirigenten, som har det overordnede kunstneriske og musikalske ansvaret for korets virksomhet, er leder av Musikkutvalget (MU).
  • MU består, i tillegg til dirigenten, av styrets representant og fire medlemmer valgt av årsmøtet. Medlemmene velges for to år av gangen, slik at minst to medlemmer sørger for overlapping og kontinuitet i MU.
  • Styrets representant er sekretær for utvalget og skal, i samråd med dirigenten innkalle til møter, og føre referat fra disse. Referatene oversendes MU og styret.
  • MU bør ha to møter i semesteret, og kan ha idémøter i tillegg til de ordinære møtene.
  • MUs medlemmer har en rådgivende rolle overfor kunstnerisk leder, og skal formidle medlemmenes ønsker om musikalske valg. Med utgangspunkt i styrets godkjente planer skal MU drøfte repertoar og øvrig innhold for opptredener og komme med innspill til korets aktivitetsplan. Heri inngår innspill til seminar eller øvrig kunstnerisk virksomhet tilpasset korets nivå og ambisjoner, samt et repertoar som koret til enhver tid kan fremføre spontant.
  • MU kan ta initiativ til at ekstra stemmeøvinger gjennomføres når utvalget mener det er nødvendig.
  • MU skal evaluere korets fremdrift og arbeidsmengde. Disse evalueringene legges frem for styret som innspill til korets langtidsplaner.
  • MU skal holde koret oppdatert om valg av repertoar.

Musikkutvalget kan nåes på mu@byasensangkor.no