Vedtekter

Vedtekter for Byåsen sangkor

Vedtatt på stiftelsesmøtet 20. september 1945, sist endret på årsmøte 08.03.2022

§ 1. ORGANISASJON

 1. Byåsen Sangkor er et frittstående kor med formål å skape interesse, kunnskap og ferdigheter innen korsang hos korets medlemmer.
 2. Byåsen Sangkor skal forholde seg nøytral i politiske og trosmessige spørsmål.
 3. Koret er tilsluttet Norges Korforbund Sør-Trøndelag.

§ 2. FORMÅL

 1. Musikk
  Koret skal søke å holde en sanglig høy kvalitet, slik at korsangen gir glede og kunstneriske opplevelser til korets medlemmer, områdets og byens innbyggere.
 2. Arrangement
  Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangement
  Gi kormedlemmene, dirigent og styremedlemmer tilbud om relevant opplæring som kommer koret til gode.
 3. Ivareta det sosiale miljøet.

§ 3. MEDLEMSKAP

 1. Korets medlemmer forventes å forholde seg lojalt til korets vedtekter, vedtak gjort av årsmøte eller styret, og til de beslutninger som fattes for å ivareta korets formål og enhet.
 2. Koret kan gi en oppmerksomhet til medlemmer ved runde dager og spesielle begivenheter.

§ 3.1 Opptak av medlemmer

 1. Dirigenten skal prøve nye sangere slik at de blir riktig plassert i forhold til stemmen.
 2. Dirigenten skal fortløpende vurdere den enkelte sangers stemme, og musikalske ytelser, og kan til enhver tid forelegge for styret spørsmålet om medlemmet fortsatt bør delta aktivt i korets sanglige virksomhet.

§ 3.2 Kontingent

 1. Kontingenten forfaller 15. januar og 1 september.
 2. Nye sangere/medlemmer har kontingentfritak det semester man melder seg inn.
 3. Innvilget permisjon gir fritak for kontingent, med mindre kontingenten har forfalt.

§ 3.3 Permisjon og fravær

 1. Søknad om permisjon sendes til koret ved leder. Permisjon kan gis for maks to semester på rad.
 2. Medlemmer som ikke kan møte på enkelte øvelser, konsert eller oppdrag skal varsle stemmekontakt.

§ 3.4 Utmelding

Utmelding skjer skriftlig til koret ved leder, og må sendes før semesterstart for å gi kontingentfritak. Medlemmer som har hatt permisjon og ikke vender tilbake etter endt permisjonstid blir automatisk utmeldt av koret.

§ 4 Årsmøte

 1. Årsmøtet er Byåsen sangkors høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
 2. Innkalling til årsmøte/ekstraordinært årsmøte sendes ut minst 4 uker i forveien.
 3. Saker som ønskes behandles i årsmøte skal være mottatt i styret senest 3 uker før årsmøte.
 4. Saksliste, årsmelding, regnskap, budsjettforslag og andre sakspapirer sendes ut senest 1 uke før årsmøtet.
 5. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 4.1 Dagsorden, konstituering og avstemming

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge ordstyrer, og referent samt to protokollunderskrivere, og to tellere.
 3. Sakene avgjøres med alminnelig flertall,  dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
 4. Skriftlig avstemming ved valg dersom det er flere kandidater til samme tillitsverv, eller noen i årsmøtet forlanger det
 5. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap
 6. Kun medlemmer som møter i årsmøtet har stemmerett

4.2 Faste årsmøtesaker

 1. Styrets årsberetning
 2. Årsregnskap
 3. Medlemskontingent og budsjett
 4. Innkomne forslag
 5. Valg

§ 5 Styret

 1. Styrets funksjonstid følger årsmøteperioden. Styret skal lede korets virksomhet i perioden mellom årsmøtene etter gjeldende vedtekter samt de vedtak og retningslinjer som fattes av årsmøtet
 2. Styret skal bestå av leder, nestleder og tre styremedlemmer, med to varamedlemmer.
 3. Leder velges for ett år og styremedlemmer for to år om gangen, slik at tre medlemmer av styret er på valg hvert år.
 4. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.
 5. Styret oppnevner nødvendige utvalg, og styret skal være representert i utvalgene.
 6. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst to av styrets medlemmer krever det.
 7. Styret er beslutningsdyktig når styreleder og minst to av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
 8. Styret er ansvarlig for å tilsette/engasjere dirigent.
 9. Styret er ansvarlig for innkalling og nødvendig saksforberedelser til årsmøtet.

§ 6 Andre verv

Medlemmer av Byåsen sangkor kan ha verv utenom styret.

Følgende verv velges av årsmøtet;

Verv med ett års funksjonstid

 1. Stemmekontakter
 2. Revisorer
 3. Noteforvalter
 4. Medlem i valgkomité
 5. Webansvarlig
 6. Lydansvarlig

Verv med to års funksjonstid

 1. Medlem i musikkutvalg
 2. Medlem i arrangementskomité

§ 7. Vedtektsendringer

 1. Endring av, eller tillegg til eksisterende vedtekter kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
 2. Endring av, eller tillegg til eksisterende vedtekter krever minst 2/3 flertall av avgitte stemmer i årsmøtet.

§ 8. Oppløsning

Oppløsning av koret kan kun skje på årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Ved oppløsning skal korets eiendeler fordeles slik årsmøtet vedtar.